Marknad för getkött

Getköttet har en unik smak. Det är magrare än annat rött kött och det smakar inte som får! Då det är ett magert kött bör det också locka alla dem som vill äta mindre fett.(1)

Ett stärkt djurskydd är en förutsättning för en utmärkt slutprodukt.
Det är hög tid att vi även i Sverige skapar en marknad för kött av djur från några månader gamla till könsmogna killingar och även av äldre djur. Vägen dit kan dock bli både lång och krokig. Kilopriset för köttet måste till att börja med bli högre än det är idag. Helst ska det kunna bli lönsamt för getköttbönder att ta vara på killingar som tidigt tas från sina mödrar för mjölkens skull. Endast så kan det bli ett slut på de fruktansvärda tragedierna – och slöseriet med – att slå ihjäl killingarna redan vid födseln. Och särskilt om det får gå till på det viset som jordbruksverket tillåter!(2)

Cabrito och  chevon 

Getkött kan tillagas på många olika sätt. Här är några mer grundläggande sätt att tillaga killing.

Cabrito eller capretto kallar man getkött som skall tillagas om det kommer från en ca 3 månader gammal killing. Denna tillagas ofta helstekt/grillad. Det är t ex en regional specialitet i staden Monterrey, Mexiko, och kommer ursprungligen från det judiska köket. Cabrito förekommer också i nordöstra Brasilien och i Portugal. Killingen skall vara några månader gammal när den tillagas långsamt över en koleld under ett antal timmar.

Chevon, ibland även mutton, kallas kött från killingar som är 6-9 månader gamla, men det används också för att beteckna fullvuxna getter som skall slaktas och tillagas.

Idag finns det många grupper som skulle kunna tänka sig att äta getkött. Utöver dessa finns det två andra potentiella marknader för getkött: dels personer och institutioner som serverar hälsomedvetna konsumenter lowfat food; dels restauranger som serverar etniska rätter och till stjärnkrogar som vill servera något alldeles extra. Dessa marknader kan ge den som satsar på getkött idag goda möjligheter att snabbt bygga upp en kundkrets, särskilt om producenten befinner sig nära marknaden.

Getköttsfakta

Getkött är ett av de vanligaste kötten i världen. Det är omgivet av få, om ens några, religiösa tabun som begränsar användningen av köttet. Getköttet står istället fram som ett viktigt proteintillskott för många av världens olika kulturer och religioner.

De största producenterna av getkött är också de största konsumenterna, men inte de största importörerna eller exportörerna.(3)

Var finns det mest getkött? Getköttsprodu-centernas top 10 Getköttsimpor-törernas top 10 Getköttsexpor-törernas top 10
Kina Kina USA Australien
Indien Indien Förenade Arabemiraten Etiopien
Pakistan Pakistan Kina Kina
Bangladesh Bangladesh Qatar Pakistan
Sudan Sudan Hong Kong Frankrike
Nigeria Nigeria Saudi Arabien Saudi Arabien
Iran Iran Italen Nya Zealand
Etiopien Indonesien Frankrike USA
Mongoliet Grekland Kanada Spanien
Indonesien Mali Trinidad & Tobago Argentina
Indien

 

 

(1) “With an increase in demand for low-fat red meat alternatives by consumers, the future of the goat industry looks promising”, menar forskningen. Se t ex DHANDA ET AL.

(2) JBV har ändrat reglerna. Man har velat “standardisera under vilka förutsättningar som slag i huvudet får användas som avlivningsmetod” då det tidigare har funnits “olika åldersgränser … för olika djurslag” och man menar vidare att det inte har “varit motiverat av skillnader i anatomi eller liknande”. Här är de nya reglerna och hela JBVs motivation.

8 kap.

Slag mot huvudet

8 § Slag mot bakhuvudet får användas för att avliva ett mindre antal

1. lamm, killingar, smågrisar, hundvalpar, kattungar samt mink- och rävvalpar, om djuret är yngre än 14 dagar,

2. strutsfågelkycklingar och fjäderfän, samt

3. kaniner, gnagare, tamillrar, kräldjur, groddjur samt övriga fåglar, om djuret väger högst 1 kg

Slaget ska utföras med sådan kraft och precision att det medför omedelbar medvetslöshet och död.

Allmänna råd till 8 kap. 8 §

Djurets bakhuvud bör med ett hårt slag slås mot ett fast förankrat, hårt föremål. Djuret kan även slås hårt i bakhuvudet med ett för ändamålet lämpligt trubbigt föremål.

Ändringen syftar till att standardisera under vilka förutsättningar som slag i huvudet får användas som avlivningsmetod. Tidigare har olika åldersgränser gällt för olika djurslag, utan att detta varit motiverat av skillnader i anatomi eller liknande. Det har till exempel varit tillåtet att använda slag i huvudet som avlivningsmetod för hundvalpar men inte för rävvalpar och för smågrisar men inte för lamm och killingar. Det kan antagas att många djurhållare inte varit medvetna om denna begränsning alternativt ignorerat den, eftersom slag i huvudet varit allmän praktiserat som avlivningsmetod även för svagfödda lamm, rävvalpar etc.
Ur djurskyddssynvinkel anses slag i huvudet vara en snabb och effektiv avlivningsmetod om den utförs korrekt och på förhållandevis små/unga djur, även om metoden ofta uppfattas som estetiskt frånstötande. I många fall är dock en snabb och resolut avlivning att föredra jämfört med alternativet, som i praktiken ofta är att låta t.ex. svagfödda ungar självdö.
Avlivning genom slag i huvudet får genomföras genom att ett hårt föremål slås mot djurets huvud, men metoden då djurets bakhuvud slås mot ett hårt föremål anses lämna mindre utrymme för misslyckande. Båda metoderna är dock godkända, eftersom det för vissa djurslag eller i vissa situationer kan finnas skäl att föredra den ena metoden framför den andra.
Det är dock viktigt att notera att föreskriften gäller för avlivning av ett begränsat antal djur. Vid avlivning av större antal ska andra metoder väljas. Uttrycket ”mindre antal” avser alltså enstaka djur, upp till en mindre grupp (t.ex. en kull kattungar), men inte mer omfattande avlivningar vid varje enskilt tillfälle. Metoden anses mindre lämplig när det är fråga om avlivning av ett större antal djur, eftersom det kan vara svårt att genomföra slagen med tillräcklig styrka och precision under en lång tid/många upprepade gånger efter varandra.
Som ett förtydligande har lagts till att slaget ska utföras med tillräcklig kraft, inte bara god precision.

(3). Här kan du läsa mer om vad som händer på detta område i grannlandet Norge. Där växer marknaden för getkött betydligt snabbare än i Sverige.