Getter och hållbar utveckling

Med tanke på att getkött har klumpats ihop med rött kött = “dåligt för miljön”, tror jag att det är dags för getnäringen att engagera sig i diskussionen om hållbar utveckling.

Vi vet redan att stora hjordar av getter har skapat problem i vissa delar av världen. Getter har betat stora ytor infertila, vilket har skyndat på ökenspridningen i dessa områden; en ökenspridning som människan själv har skapat, men som man ibland också har  skuldbelagt getterna för. Men nu finns signaler – runt om i världen – som visar en stigande entusiasm för att använda getter för att hjälpa till med att skapa hållbarhet och för att göra insatser för miljön som gör skillnad. Trycket på stora och små jordbrukare i världen har ökat under senare år för att lämna det gamla brukandet och fokusera på hållbarhet och miljösatsningar. Här har getter och getnäringen seglat upp som ett alternativ för den som söker efter djurhållningssystem med minimal miljöpåverkan.(1)

Detta är glädjande och viktigt att hålla i huvudet. Men det sprids också en felaktig bild av hur stor konsumtionen av getkött faktiskt är i världen. Och det är intressenter i getnäringen som sprider den. Det är inte bra! Man säger att om vi ser till hela världens produktion av rött kött så skulle getköttet stå för nästan 70 procent. (2) Det är inte sant och framförallt är det mer komplicerat än getkött mot nötkött! Låt oss se om det går att första. Jag gör ett försök här nedan.

I statistiken nedan skiljer man på bovine- och ovinekött. Huvuddelen av bovineköttet kommer från nötboskap, medan huvuddelen av ovineköttet kommer från får. Men till den sistnämnda brukar man också räkna getter. Men det är egentligen inte rätt. Om nu fåren heter ovine (från det latinska namnet på tamfår Ovis aries) borde getkött vara en egen grupp och benämnas caprine (liksom katter kallas feline och hundar canine – även om vi inte äter deras kött!). Men i statistiken nedan framgår att getköttet är en delmängd av ovineköttet.

Getköttproduktion växer visserligen snabbt, men är fortfarande bara ca 4-5% av den totala köttproduktionen. De vanligaste köttet, säger Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO), är gris, nötkreatur och fjäderfä och i mindre utsträckning får och getter. I vissa regioner är det också vanligt att köttet kommer från andra djurarter såsom kameler, jakar, hästar, strutsar och vilt. Men grisköttet står för över 36% av världens köttintag idag. Det följs av fjäderfä och nötkött med cirka 34% respektive 22%, vilket ska jämföras med får och getter som alltså bara står för 4-5% (se tabell nedan).

World meat markets at a glance (FAO World Food Outlook 2014)
  2012 2013 estim. 2014 f’cast Change: 2014 over 2013
  million tonnes %
WORLD BALANCE
Production 304.2 308.5 311.8 1.1
Bovine meat 67.0 67.7 68.0 0.5
Poultry meat 105.4 107.0 108.7 1.6
Pig meat 112.4 114.3 115.5 1.1
Ovine meat 13.7 13.9 14.0 0.5

Källa: FAO, Meat Consumption (2016-05-05)

Men användandet av olika typer av kött  varierar med kulturella preferenser och/eller religiösa övertygelser. Och statistiken i tabellen ovan bygger på produktion av köttvikt, inte på antalet eller andelen människor som äter kött av olika slag Det är alltså fullt möjligt att geten (eller i varje fall ovine-kött) är ett favoritkött för många människor som bara kan äta kött vid sällsynta enstaka tillfällen. Fläskköttet, visar det sig, äts främst i Kina, där ungefär hälften av världens griskött konsumeras. Medan får och getter (som inte separeras i statistiken) i första hand äts i utvecklingsländerna och för många människor utgör det enda proteinintaget från djurriket. Det kan alltså vara så att getkött äts av en mycket större andel av världens människor än vad statistiken ovan, mätt i köttvikt, visar. Men någon sådan nyare statistik finns inte att få tillgång till – mig veterligt. Om någon har en sådan vill jag gärna få den. Kontakta mig här. Men det finns i litteraturen något som antyder detta.

Food, Agriculture, and the Environment Discussion Paper 28: Livestock to 2020. The Next Food Revolution sägs t ex: “Sheep and goats were most highly represented in WANA (West Asia and North Africa contries, min kommentar) and Sub-Saharan Africa”. Getkött konsumeras alltså mest i västra Asien och Nordafrika samt i en region söder om Sahara. Det skulle vara intressant att se siffror på hur de olika köttslagen fördelar sig på antalet och andelar av befolkningen här.

I tabellen i not (3) nedan finns också antydan till en sådan statistik, men den gammal. Där visas de länder i världen som konsumerar mest får- och getkött. I vissa länder äter man förmodligen mer får- och lammkött, i andra mer getkött. Sammanställningen är som sagt var inte ny; den gjordes 2007.(3)

Kött från får och get i EU

Det kan också vara intressant att se hur läget är inom EU. Jordbruksverket meddelar, och i EU:s statistik över får- och lammarknaden ingår även getter, att produktionen inom EU var drygt 0,95 miljoner ton 2015. Det är alltså köttvikten även här som tycks vara det intressanta att ha koll på för EU, och får- och getkött står för endast 1.4 % av EUs totala köttproduktion. Det största producentlandet är Storbritannien, följt av Spanien, Frankrike och Irland.(5) Get farmare utgjordes av 4.4 % av alla gårdar och 51.5 % av alla getterna fanns i flockar på 200 getter och däröver.

I EUs lagstiftning måste länder (de är fem till antalet) som har mer än 500 000 getter ta fram statistik om djurproduktionen. Därför säger all EU-statistik bara någonting om dessa länder.

Av den totala köttproduktionen i EU står getköttet för bara 0,1 %! Produktionen finns främst i de ovan nämnda länderna, som står för ca 90 % av all uppskattat getköttsproduktion i EU. Trenden är att öka storlekarna på flockarna eller att lägga om produktionen till mjölk och ost, dvs inte satsa på köttproduktion. Det finns också en tydlig trend att använda getter får att hålla landskap öppna och som en självklar del i en levande landsbygd. Intressant är att flera EU-stater har introducerat särskilda program för att supporta utvecklingen av får- och get-näringarna, däribland Grekland, Spanien, Italien – men inte Sverige!

Getkött som näring och getter som en miljövänlig resurs

Tabellen nedan visar en jämförelse av näringsvärde mellan getkött och kyckling, nötkött, fläsk och lamm.

Nutrient composition of goat and other types of meat1, 2
Nutrient Goat Chicken Beef Pork Lamb
Calories 122 162 179 180 175
Fat (g) 2.6 6.3 7.9 8.2 8.1
Saturated Fat (g) 0.79 1.7 3.0 2.9 2.9
Protein (g) 23 25 25 25 24
Cholesterol (mg) 63.8 76.0 73.1 73.1 78.2
1 Per 3 oz. of cooked meat
2 USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14 (2001)

Källa: John M Harper, What is the world’s most popular meat? (2016-05-05)

Tabellen visar att getkött har lägre i kalorier, liksom lägre totalt fett, mättat fett och kolesterol än annat kött. Mindre mättat fett och mindre kolesterol innebär att getköttet – som ett “rött kött” – är betydligt bättre för den hälsomedvetne konsumenten. Dessutom har getkött högre halter av järn (3,2 mg) i jämförelse med en liknande portion av nötkött (2,9 mg), fläsk (2,7 mg), lamm (1,4 mg) och kyckling (1,5 mg). Getköttet innehåller också högre kalium- och lägre natriumnivåer. När det gäller essentiella aminosyror, har getköttet liknande nivåer som nötkött och lamm.

Det är väl ganska uppenbart att getköttet har tydliga fördelar för den som valt att äta kött av något slag. Men det finns ju (minst) ett problem med att äta kött. Kött och mejeriprodukter (se diagram) påverkar det globala klimatet mer än andra matvaror. Det gäller särskilt lamm, nötkött och ost. Lägg därtill effekterna av produktionen av foderspannmål, som använder generösa

Greenhouse20Gas20Emissions20from20Common20Proteins20and20Vegetables20.jpeg.650x0_q70_crop-smart

Källa: Meat Eater’s Guide: Get to Know the Carbon Footprint of Your Diet (Lamb, Beef, Cheese Are the Worst)  (2016-05-05)

doser av bekämpningsmedel och kvävegödsel, och det blir ännu värre.

Om produktion av getkött, å andra sidan, ökar kommer det att innebära att vi får ett relativt hållbart alternativ till andra sorters rött kött (i synnerhet nöt). Getter är vad som på engelska kallas “browsers”, i betydelsen att de betar här och där högt upp på gräset, snarare än betande som kor som kallas “grazers”, som river upp rotsystemen och betar gräset ända ner mot jorden vilket utarmar jorden  betydligt mer. Och genom att äta lågväxande sly och ogräs, bidrar getterna till att avlägsna konkurrenter till gräset och därigenom hjälper getterna till att återställa kvaliteten på betesmarken. Dessutom kräver getter mindre utrymme än nötboskap.

För getuppfödare borde detta innebära en ökad försäljningen av getprodukter, såsom kött, mjölk och ost. För närvarande, på grund av den låga inhemska produktionen, är Sverige importör av egentligen alla getprodukter, men främst av getost. Om efterfrågan på getprodukter – främst getmjölk och getkött – kommer att skjuta i höjden inom den närmaste 5- till 10-årsperioden måste näringen utvecklas betydligt snabbare än vad som sker idag och stödet till näringen måste bli mycket bättre än det är idag. Efterfrågan på getkött håller också på att öka. Och när kunskapen växer ytterligare och när det börjar bli uppenbart för allt fler att getuppfödningen är något helt annat än nötboskap kommer efterfrågan att växa ännu snabbare.

När människor – i Sverige och andra länder – kommer att bli mer bekanta med begrepp som koldioxidavtryck eller kalorier från fett kommer många fler människor än idag att söka efter produkter från getnäringar av olika slag. Då måste getnäringen vara redo att svara mot efterfrågan om inte importen av getkött och getmjölk ska bli än mer omfattande än den hittills varit. Geten är ett hälsosamt och hållbart alternativ till nötkött och lammkött, men också till kyckling och fläsk, och getmjölken och -osten är ett hållbart alternativ till komjölken


(1). Det finns många exempel på detta, från stort till smått. Här kommer några: en artikel i Washington Post av Bruce Weinstein and Mark Scarbrough från 2011 och en bok av Antonella Vastola (Editor), The Sustainability of Agro-Food and Natural Resource Systems in the Mediterranean Basin, tillgänglig här.

(2). Man har hittar uppgiften på en hemsida som presenterar getköttsproduktion, t ex http://rrmeatgoats.com/nutritional-info
(OBS länk fungerar inte längre) Washington Post har själva uppgivit denna siffra, men senare korrigerat den. Se https://www.washingtonpost.com/lifestyle/food/goat-meat-the-final-frontier/2011/03/28/AF0p2OjC_story.html?utm_term=.0867c801837d

(3). Källan är Food & Agricultural Organization of the United Nations.

Meat consumption per person, kg, 2007              
Rank Country Beef Pork Poultry Mutton & goat Other Total per person Total consumption, tonnes, m    
1 Luxembourg 43,8 45,5 39,8 1,7 5,8 136,5 0,06    
2 United States of America 42,1 30,3 51,8 0,5 0,7 125,4 37,90    
3 Australia 43,5 23,0 39,3 14,3 1,1 121,2 2,56    
4 New Zealand 31,8 22,7 34,4 23,1 3,7 115,7 0,49    
5 Spain 14,9 60,9 27,3 4,5 2,5 110,2 4,91    
6 French Polynesia 40,3 13,6 46,5 5,1 3,4 108,9 0,03    
7 Austria 17,8 66,0 17,5 1,0 0,8 103,1 0,86    
8 Israel 27,1 2,6 67,9 1,4 0,0 99,1 0,69    
9 Canada 32,8 27,3 37,4 1,2 0,0 98,7 3,26    
10 Bahamas 19,5 24,8 47,2 5,8 0,8 98,1 0,03    
11 Denmark 26,6 49,5 18,2 1,2 2,3 97,8 0,53    
12 Kuwait 2,4 0,0 75,7 18,2 1,0 97,4 0,24    
13 Saint Lucia 13,1 21,8 56,9 3,5 0,0 95,4 0,02    
14 Ireland 23,9 36,7 25,9 4,8 2,7 94,1 0,40    
15 Iceland 12,2 21,0 26,0 24,7 10,1 94,0 0,03    
16 Portugal 18,3 45,1 25,4 3,0 1,1 92,9 0,99    
17 Argentina 55,1 6,8 26,8 1,4 1,7 91,7 3,61    
18 Italy 24,0 44,7 15,8 1,4 5,4 91,4 5,44    
19 France 26,9 31,7 21,1 3,3 5,7 88,7 5,48    
20 Malta 21,0 36,8 24,4 1,3 5,0 88,5 0,04    
21 Germany 13,2 55,6 15,5 0,7 2,7 87,7 7,24    
22 United Kingdom 22,0 27,9 29,2 6,1 0,7 85,8 5,23    
23 Antigua and Barbuda 10,8 9,9 58,0 3,5 3,2 85,4 0,01    
24 Czech Republic 8,0 46,6 24,6 0,2 5,8 85,2 0,88    
25 Slovenia 21,4 41,0 19,9 1,1 0,5 83,8 0,17    
26 Serbia 8,5 64,8 7,0 2,0 0,0 82,3 0,81    
27 Belgium 19,4 33,9 25,1 1,7 2,2 82,3 0,87    
28 Bermuda 27,7 19,0 30,5 4,8 0,2 82,3 0,01    
29 Cyprus 5,7 39,8 26,6 7,6 2,4 82,1 0,09    
30 Netherlands Antilles 3,6 20,5 54,9 2,1 0,6 81,7 0,02    
31 Brazil 37,2 11,0 31,7 0,6 0,1 80,6 15,30    
32 Samoa 11,0 22,1 34,5 13,0 0,0 80,6 0,01    
33 Hungary 4,3 47,2 27,5 0,1 1,0 80,1 0,80    
34 Sweden 24,0 36,4 14,8 1,2 2,3 78,7 0,72    
35 Chile 22,0 20,7 34,3 0,7 0,3 77,9 1,30    
36 Lithuania 7,4 44,4 24,9 0,2 0,1 77,0 0,26    
37 Barbados 14,5 8,3 42,2 11,6 0,0 76,6 0,02    
38 Poland 4,7 51,2 20,3 0,0 0,2 76,4 2,92    
39 Saint Vincent and the Grenadines 8,5 13,4 52,3 0,9 0,1 75,2 0,01    
40 Greece 18,1 27,1 13,6 13,7 2,3 74,8 0,84    
41 Switzerland 20,5 34,3 15,0 1,6 2,2 73,6 0,55    
42 Finland 18,6 34,2 17,2 0,5 1,9 72,4 0,38    
43 Belarus 21,9 32,2 17,8 0,1 0,3 72,2 0,70    
44 Netherlands 18,4 32,7 14,9 0,9 4,3 71,3 1,17    
45 Saint Kitts and Nevis 9,5 5,3 47,8 2,2 4,2 69,0 0,00    
46 United Arab Emirates 7,0 na 49,2 8,8 3,7 68,7 0,37    
47 Mongolia 16,2 0,2 0,5 40,7 10,4 68,0 0,18    
48 Kazakhstan 26,3 15,1 13,3 8,0 4,4 67,2 1,04    
49 Brunei Darussalam 5,7 5,9 52,7 2,1 0,0 66,4 0,03    
50 Dominica 11,9 18,3 33,8 1,4 0,1 65,4 0,00    
51 Norway 20,5 23,1 14,9 5,6 1,4 65,4 0,31    
52 Jamaica 5,3 3,8 52,7 3,0 0,1 64,7 0,18    
53 Romania 7,7 31,9 19,3 2,5 1,3 62,7 1,36    
54 Mexico 17,9 13,4 29,0 1,1 0,9 62,3 6,80    
55 Latvia 8,4 31,2 20,5 0,3 0,3 60,7 0,14    
56 Russian Federation 17,6 18,0 22,1 1,2 1,4 60,3 8,64    
57 Panama 18,4 9,8 30,6 0,0 1,3 60,0 0,20    
58 Gabon 4,0 7,3 28,4 1,4 17,7 58,8 0,08    
59 Estonia 13,8 26,7 17,3 0,5 0,5 58,8 0,08    
60 Slovakia 6,1 33,1 18,0 0,1 1,4 58,8 0,32    
61 New Caledonia 15,6 14,8 24,7 2,3 0,1 57,5 0,01    
62 Ecuador 16,9 13,9 24,4 0,7 0,6 56,6 0,78    
63 Republic of Korea 11,3 31,4 13,3 0,1 0,2 56,4 2,68    
64 Venezuela (Bolivarian Republic of) 21,0 6,0 28,8 0,3 0,0 56,1 2,10    
65 Dominican Republic 10,6 8,1 36,7 0,1 0,0 55,5 0,53    
66 China 4,7 33,3 12,0 2,9 1,1 54,1 71,44    
67 Grenada 6,4 12,2 32,6 1,2 1,4 53,8 0,01    
68 Saudi Arabia 5,9 na 39,3 5,4 1,7 52,3 1,33    
69 Trinidad and Tobago 5,9 9,0 34,3 2,4 0,1 51,7 0,07    
70 Lebanon 19,5 2,3 26,6 3,0 0,0 51,5 0,21    
71 Suriname 7,3 8,1 34,6 0,1 1,0 51,1 0,03    
72 The former Yugoslav Republic of Macedonia 13,5 15,3 19,4 1,8 0,5 50,4 0,10    
73 Croatia 8,6 26,9 12,8 1,1 0,7 50,2 0,22    
74 Costa Rica 15,9 9,6 23,7 0,0 0,0 49,3 0,22    
75 South Africa 16,5 3,6 25,1 3,7 0,3 49,2 2,40    
76 Paraguay 13,0 26,2 8,2 0,7 0,5 48,5 0,30    
77 Malaysia 5,9 7,6 34,0 0,7 0,0 48,1 1,30    
78 Bolivia (Plurinational State of) 17,8 11,4 14,8 2,2 0,9 47,1 0,45    
79 Albania 18,3 11,7 9,8 7,1 0,0 47,0 0,15    
80 Japan 8,7 20,2 17,3 0,2 0,2 46,5 5,88    
81 Montenegro 8,3 31,2 5,3 1,1 0,0 46,0 0,03    
82 Belize 6,3 13,4 26,1 0,1 0,0 45,9 0,01    
83 Mauritius 6,2 2,8 31,5 4,0 0,8 45,4 0,06    
84 Bulgaria 5,0 18,0 20,0 1,8 0,5 45,3 0,35    
85 Ukraine 11,4 15,3 17,4 0,3 0,6 45,0 2,08    
86 Fiji 10,2 4,6 18,7 10,6 0,1 44,2 0,04    
87 Jordan 9,4 0,0 28,1 6,0 0,1 43,7 0,25    
88 Colombia 17,1 4,2 21,7 0,3 0,2 43,6 1,93    
89 Uruguay 15,2 9,3 14,1 3,4 1,2 43,2 0,14    
90 Turkmenistan 20,1 0,1 2,6 19,5 0,2 42,4 0,21    
91 Cape Verde 2,9 21,1 15,6 1,8 0,1 41,5 0,02    
92 Viet Nam 3,7 30,0 7,0 0,1 0,0 41,0 3,50    
93 Kiribati 6,0 10,4 23,4 0,9 0,3 40,9 0,00    
94 Guyana 2,9 2,6 33,7 1,1 0,0 40,3 0,03    
95 Cuba 5,5 17,9 14,3 1,0 0,1 38,8 0,44    
96 World 9,5 14,9 12,5 1,9 0,0 38,7 263,88    
97 Honduras 10,4 4,9 21,6 0,0 0,0 37,0 0,27    
98 Armenia 16,0 8,0 10,6 2,4 0,0 37,0 0,11    
99 Kyrgyzstan 14,7 5,5 4,0 8,8 2,2 35,2 0,18    
100 Vanuatu 11,0 16,1 6,5 0,2 0,0 33,8 0,01    
101 Seychelles 10,2 5,5 14,0 3,1 0,7 33,6 0,00    
102 Iran (Islamic Republic of) 6,3 0,0 19,9 6,9 0,2 33,3 2,38    
103 Namibia 11,7 3,1 7,7 5,8 4,3 32,5 0,07    
104 Djibouti 18,8 0,3 6,9 5,5 0,9 32,4 0,03    
105 El Salvador 9,4 4,1 18,3 0,0 0,0 31,8 0,19    
106 Philippines 4,0 18,9 8,3 0,6 0,2 31,8 2,82    
107 Central African Republic 18,3 3,2 1,1 3,1 6,0 31,7 0,13    
108 Mauritania 8,0 0,0 3,3 12,3 7,9 31,7 0,10    
109 Timor-Leste 1,6 9,2 5,2 0,4 15,1 31,5 0,03    
110 Myanmar 3,4 8,8 17,1 0,6 0,0 29,8 1,40    
111 Libya 5,1 0,0 16,6 6,2 0,6 28,5 0,17    
112 Swaziland 19,3 1,4 5,4 2,1 0,3 28,4 0,03    
113 Thailand 4,3 12,8 10,8 0,0 na 28,0 1,90    
114 Tunisia 6,0 na 13,5 6,7 0,9 27,2 0,28    
115 Guatemala 6,0 4,9 15,8 0,1 0,2 27,0 0,36    
116 Georgia 8,8 8,2 8,6 0,9 0,3 26,8 0,12    
117 Republic of Moldova 1,3 12,6 12,0 0,5 0,3 26,7 0,10    
118 Maldives 5,0 1,0 16,9 0,7 2,7 26,3 0,01    
119 Nicaragua 7,0 2,3 16,4 0,0 0,4 26,0 0,14    
120 Uzbekistan 20,8 0,9 1,1 3,1 0,0 25,8 0,69    
121 Turkey 6,1 0,0 14,7 4,5 0,0 25,4 1,78    
122 Morocco 5,7 0,0 13,6 4,6 1,2 25,2 0,78    
123 Botswana 9,9 0,3 3,6 3,9 6,7 24,4 0,05    
124 Niger 13,8 0,1 0,8 6,4 3,2 24,3 0,34    
125 Syrian Arab Republic 3,4 0,0 9,3 11,1 0,2 24,0 0,46    
126 Egypt 11,9 0,0 8,6 0,8 1,7 23,0 1,77    
127 Congo 1,5 3,0 9,6 0,5 7,5 22,0 0,08    
128 Bosnia and Herzegovina 7,9 5,3 7,6 0,5 0,0 21,3 0,08    
129 Azerbaijan 8,6 0,8 6,7 5,1 0,0 21,3 0,19    
130 Peru 4,1 3,3 11,1 0,9 1,2 20,7 0,58    
131 Angola 6,3 4,5 8,3 0,6 0,4 20,2 0,35    
132 Algeria 5,7 0,0 7,9 6,2 0,3 20,1 0,68    
133 Sudan 8,4 na 0,7 8,2 2,4 19,7 0,79    
134 Mali 7,9 0,2 2,7 5,5 2,8 19,1 0,27    
135 Lao People’s Democratic Republic 7,1 7,8 3,4 0,2 0,0 18,5 0,11    
136 Lesotho 5,2 3,0 3,6 2,7 3,4 17,8 0,04    
137 Cambodia 5,2 9,7 1,9 0,0 0,0 16,9 0,23    
138 Yemen 3,4 0,0 9,7 3,6 0,0 16,7 0,37    
139 Zimbabwe 8,3 2,2 4,5 1,2 0,0 16,3 0,24    
140 Burkina Faso 7,7 2,6 2,2 3,1 0,6 16,2 0,24    
141 Kenya 11,9 0,4 0,6 2,1 1,2 16,1 0,61    
142 Benin 2,9 0,7 10,7 0,9 0,8 15,9 0,13    
143 Guinea-Bissau 3,8 8,6 1,6 1,4 0,0 15,4 0,02    
144 Madagascar 7,1 3,4 3,6 0,5 0,2 14,8 0,28    
145 Democratic People’s Republic of Korea 0,9 7,4 1,9 0,6 3,8 14,5 0,35    
146 Pakistan 8,2 0,0 3,4 2,4 0,1 14,1 2,32    
147 Senegal 5,4 1,0 3,2 3,1 1,2 14,0 0,16    
148 Sao Tome and Principe 1,4 3,9 8,4 0,2 na 13,8 0,00    
149 Haiti 4,5 4,4 3,3 0,7 0,8 13,8 0,13    
150 Ghana 2,0 0,7 5,1 1,3 4,5 13,6 0,31    
151 Comoros 2,9 0,0 9,5 0,8 0,0 13,3 0,01    
152 Cameroon 5,1 1,0 1,8 1,7 3,4 13,1 0,24    
153 Côte d’Ivoire 2,2 0,8 1,3 0,6 8,2 13,0 0,24    
154 Chad 8,3 0,1 0,5 3,7 0,5 13,0 0,13    
155 Tajikistan 5,4 1,7 0,9 4,6 0,0 12,6 0,08    
156 Indonesia 1,9 2,6 5,8 0,5 0,0 10,8 2,50    
157 Solomon Islands 4,1 4,9 1,5 0,1 0,0 10,6 0,01    
158 Liberia 0,3 2,4 4,6 0,4 2,5 10,2 0,04    
159 Uganda 3,5 3,5 1,2 1,1 0,6 9,9 0,30    
160 Togo 1,7 1,6 4,4 1,4 0,8 9,9 0,06    
161 Nepal 6,9 0,6 0,6 1,7 0,0 9,7 0,28    
162 Gambia 2,6 0,5 4,7 1,0 1,0 9,7 0,02    
163 Zambia 4,9 0,9 3,0 0,7 0,0 9,5 0,15    
164 United Republic of Tanzania 6,0 0,3 1,1 1,0 0,4 8,9 0,36    
165 Nigeria 2,0 1,4 1,7 2,8 0,8 8,7 1,28    
166 Guinea 5,1 0,2 1,1 1,4 0,6 8,5 0,08    
167 Ethiopia 4,7 0,0 0,6 1,9 1,3 8,4 0,65    
168 Mozambique 1,3 4,5 1,5 1,0 0,0 8,4 0,18    
169 Sierra Leone 1,4 0,6 3,1 0,5 1,8 7,4 0,04    
170 Sri Lanka 1,4 0,1 5,1 0,1 0,0 6,7 0,14    
171 Eritrea 3,5 na 0,4 2,6 0,2 6,6 0,03    
172 Malawi 2,0 1,8 1,1 1,3 0,0 6,3 0,09    
173 Rwanda 2,4 0,7 0,3 0,7 1,5 5,5 0,05    
174 Burundi 1,7 1,5 0,9 1,0 0,1 5,1 0,04    
175 Democratic Republic of the Congo 0,5 0,4 1,0 0,3 2,4 4,7 0,29    
176 Bangladesh 1,3 0,0 1,2 1,4 0,1 4,0 0,57    
177 India 1,5 0,4 0,6 0,6 0,1 3,2 3,80    
Source: UN Food and Agriculture Organisation              

 

(5). Se Data sources and availability.