Planera din getfarm

Här kommer några dokument som kan vara bra att ta sig igenom om man planerar att skaffa getter och slå sig på en verksamhet som getfarmare. Tänker du skaffa endast några stycken eller många getter? Tänk ändå igenom det du vill göra och fäst det på papper; det underlättar ditt arbete framöver. Här finns ett dokument med fem uppgifter för dig som vill planera verksamheten: Planeringsuppgifter. Dessa planeringsuppgifter utvecklas i flera steg här nedan. Du använder givetvis bara det du finner vara bra för dig.

Men om du funderar på att skaffa dig getter kan du börja med att lista en del kontakter du kan behöva för att komma igång och som kan vara bra att ha när du kommit igång med arbetet. Vilka kontakter har du redan? Vad behöver du ta reda på? Här finns ett förslag till lista som du kan ladda ner: Skapa en lista över dina resurser och behov av support. Börja sedan planera för verksamheten!

Börja planera

Använd “Fäst de första tankarna på papper” för att tänka igenom dina frågor och planer. Möjligen kan det hjälpa dig att identifiera din närmaste omgivning och de värden du vill värna. Om du känner dig överväldigad och osäker på var man ska börja i planeringsprocessen kan du försöka inskränka din inledande planering till ett område. Du kan till exempel börja planeringsprocessen med att identifiera personaltillgängligheten. Hur många kommer att arbeta mot de mål du/ni sätter upp? Hur ser arbetsåret ut?

När du har tänkt igenom personalfrågan känns det kanske nödvändigt att ta itu med de värden du ser i din kommande verksamhet. Värden är de normer, föreställningar eller egenskaper som du anser vara värda att försvara. De är inte mål i sig, men kan i stället ses som något som speglar din syn på livet eller vad du tycker är viktigt i livet.
Dina värden kommer direkt att forma din idé om en getfarm och hur du tänker dig driften av den. De påverkar hur du kommer att förvalta din idé och hur du går vidare i beslutsprocessen. Vilka värden vill du värna med att skaffa getter? Vill du bevara en gammal kultur? Skapa ett företag i mjölk- eller ostbranschen för att minska importen av getprodukter? Göra getkorv för att det saknas i utbudet? Försök att formulera dina värden kortfattat och koncist, för att längre fram utveckla dem i mer konkreta former.

Därefter är det bra att tänka på hur själva planen ska användas. Tänker du använda planen som en guide endast till den närmaste säsongens verksamhet, eller vill du först och främst konkretisera det praktiska genomförandet? Eller är det en mer långsiktig plan du vill göra som även skall kommuniceras utåt till andra aktörer och organisationer? I det senare fallet måste du ägna mer tid och utrymme åt att ge din vision av verksamheten mer substans, om det är ekonomiskt genomförbart, samt att tänka på hur du ska marknadsföra dina visioner, produkter eller tjänster.

Värderingar

Att identifiera sina värderingar blir särskilt viktigt om du planerar att arbeta kollektivt tillsammans med andra intressenter såsom familjen, vänner eller bekanta. Att göra sig medveten om de olika värden som varje samarbetspartner har kommer att göra det lättare att sätta upp gemensamma målsättningar och det kommer vid behov att vara till hjälp för att lösa upp konflikter som kan uppstå på vägen mot att förverkliga idéerna. En klar förståelse av vilka kärnvärden som finns i gruppen kan hjälpa till att hantera fördomar man annars lätt fastnar i och det gör det lättare att komma fram till mer objektiva beslut. Likaså kan det vara bra att tänka igenom detta noggrant om du i framtiden skulle komma att få intressenter som vill hjälpa till att förverkliga idéerna. Utöver detta är det bra att ha som en intern måttstock för verksamheten och för hela planeringsprocessen. Ta del av dokumentet Mina värderingar för att gå vidare i denna process.

Händelser och beslut tidigare i livet

Innan du börjar se närmare på din nuvarande situation, är det viktigt att försöka se tillbaka på viktiga händelser och beslut tidigare i livet, kanske fem eller tio år tillbaks vilket som bäst passar för att beskriva varför och hur du har kommit fram till dina nuvarande idéer och beslut att starta en verksamhet med getter.

Om du redan är en erfaren företagare inom jordbrukssektorn, och redan är väl insatt i sådant som marknadsföring, drift, resurser och ekonomi kan det ändå vara bra att försöka identifiera dina viktigaste framgångar och misslyckanden samt alla de möjligheter och utmaningar som under senare år kommit i din väg. Reflektera över vad du lärt dig av dina tidigare erfarenheter och fundera över hur dina värderingar formade de val du gjorde.

Om du aldrig tidigare varit engagerad i djurhållning eller andra former av jordbruksföretagande kanske det är viktigare att försöka fokusera på dina personliga, ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga erfarenheter i stort; allt det som ledde fram till din nuvarande önskan att starta upp en getfarm.

Ta också god tid på dig för att lära dig så mycket som möjligt om din gårds historia, om organisationer och marknader du kommer att komma i kontakt med, dvs om den bransch du är på väg in i. Det kan till exempel bli viktigt att kunna förstå och utveckla strategier för att få verksamheten att gå runt eller kanske till och med så småningom ge ett litet överskott.

Denna genomgång av din verksamhet och personliga historia, samt insikter i den nya branschen, kommer att vara värdefull när du senare utvecklar din plan för verksamheten, i synnerhet när du valt att starta upp något så udda som en getfarm. Håll sedan din historia, liksom de värden som lett dig fram till detta beslut, i åtanke när du fortsätter att planera arbetet.

I dokumentet En kort beskrivning av bakgrunden finns möjligheter att göra en del anteckningar om allt detta.

Nuvarande situation

Det är A och O att förstå sin nuvarande situation på rätt sätt om man vill kunna förverkliga sin idé. Det är bra att kunna bedöma vilka alternativa strategier det finns för att nå målet. För att kunna övertyga andra om att den strategi du slutligen föreslår kommer att fungera, måste du också basera dina argument på realistiska bedömningar av den nuvarande situationen. Detta kräver en del tid och en icke ringa arbetsinsats – som dock kommer att löna sig senare i planeringsprocessen. Börja med att beskriva dig och – om aktuellt – din familj, gård och nuvarande overksamhet. Du ska sedan bedöma din kapacitet inom fyra viktiga områden: marknadsföring, verksamheten, personal och ekonomi. Slutligen är det bra om du kan sammanfatta din bakgrund och nuvarande situation i din plan.

I dokumentet Bedömning av marknadsläget finns en hjälp för detta arbete.

Fysiska resurser

Innan du planerar för framtiden, är det viktigt att ta ett steg tillbaka och utvärdera resurser som finns tillgängliga för din verksamhet . I detta avsnitt ligger därför fokus på fysiska resurser. Senare kommer du att få bedöma andra typer av resurser, t ex de ekonomiska resurserna för din verksamhet.
Bedömningen av de fysiska resurserna för verksamheten bör besvara frågan: vilka fysiska resurser är tillgängliga för dig?

Dokumentet Materiella tillgångar kan hjälpa till att sortera de olika typer av tillgångar som finns.

Använd dokumentet Institutionella överväganden till att sortera vilka institutionella begränsningar du bör beakta; begränsningar som kanske kommer att sätta stopp för dina möjligheter att utveckla verksamheten som du själv skulle vilja. Dessa inkluderar mer långsiktiga arrangemang för mark och andra fastigheter, samt eventuella avtal du måste ingå med statliga och andra organisationer, t ex kommunala miljöförvaltningar. Det är även viktigt att notera långsiktiga avtal eller åtaganden som gäller grödor och boskap.

Att beskriva sina djur och det produktionssystem man använder eller vill använda är förmodligen mer komplicerat än att beskriva vilka grödor man producerar eftersom arbetskraft och andra insatser behövs dagligen . Du kan förenkla uppgiften genom att beskriva den verksamhet som sker periodvis under ett år. Den lämpligaste periodindelningen avgör du naturligtvis själv. Den beror på vad du vill använda dina getter till och hur ofta arbetsinsatserna förändras under året .  Om du till exempel satsar på bevarandearbete av hotade arter kan det vara bra att dela upp året i perioder som tar hänsyn till killningen, till de första veckorna eller månaderna i de nya killingarnas liv, till killingarna har blivit ca 5-6 månader gamla, etc. Beroende på period kommer inte minst arbetsinsatsen att variera. I dokumentet Beskriv djur och produktionssystem kan du få hjälp med att organisera ditt arbetsår.

Inkomst- och utgiftsberäkningar

Använd Inkomstberäkningar för att beräkna din getfarms över- eller underskott. Om du har bevarad bokföring kan du efter några år få en ganska god bild av hur ekonomin har förändrats.  Börja med att notera bruttointäkterna från försäljning av djur, från grödor som du kanske odlar för djuren, från tjänster, från statliga eller andra bidrag, från försäkringar och alla andra små bäckar som givit dig inkomster på verksamheten.  Därefter kan du lista alla gårdens kostnader för verksamheten, inköpta djur, foder, varulager, leverantörsskulder och långfristiga
skulder samt avskrivningar. Din nettoinkomst är sedan lika med
värdet av bruttointäkterna minus de totala kostnaderna.

Har du fodergrödor som produceras till getterna på din gård? Använder du gödsel från dina getter som en resurs till en eller flera av dina  grödor? Med hjälp av Matris för verksamheter över året kan du lätt upptäcka flaskhalsar under arbetsåret eller perioder av alldeles för mycket arbete på din gård, men det kan kanske främst vara till hjälp för att se hur de olika verksamheterna på gården hänger ihop under ett helt arbetsår. Samtidigt som du kan detaljgranska de olika verksamheternas årsrytm är det viktigt att ha den stora bilden i åtanke, hela verksamhetsårets totala arbetsinsats. Kanske kan detta också vara till hjälp för den som vill fundera på om resurserna används så effektivt som möjligt.

Arbetsstyrka

Människan är väl den viktigaste resursen i alla verksamheter. Alla de som planerar verksamheten, hanterar den och utför alla vardagliga arbetsuppgifter på gården avgör tillsammans verksamhetens vidare öden. Utöver dig själv och din familjs arbetsinsatser kanske du då och då måste dra in andra personer i din verksamhet. Antingen det gäller hel-eller deltidsanställda under kortare eller längre perioder, praktikanter eller andra som du vill ta hjälp av bör du ha någon kunskap om vad du kan förvänta dig av dem. Dokumentet Matris över arbetsstyrkan som är tillgänglig över året kan hjälpa dig att få kontroll över:

  • vem som är inblandad i verksamheten och vilka roller de har
  • vilka färdigheter och kunskaper som finns tillgängliga samt vilka du saknar
  • vilka åtgärder som bör ske för att förändra villkoren för verksamheten samt när dessa bör äga rum

Trendanalys

Oavsett vilken metod du använder för att utvärdera din tidigare finansiella situation , kommer det att bli  användbart att inkorporera hela denna finansiella information i en trendanalys. Detta gör att du enkelt kan få en överblick över de närmsta årens förväntade resultat och du dokumenterar också din ekonomiska historia, för dig själv och för externa parter som berörs av din verksamhet.

Arbetsbladet Trendanalys kan tjäna som vägledning för din egen gårdsanalys, en översikt över fysiska resurser, drifteffektivitet, finansiell förmåga och rörelseresultat.

Balansräkning, kassaflöde, resultaträkning och gårdsräkenskaper – en uppsättning verktyg som är bra att känna till

Ett bra informationssystem bidrar till en finansiell framgång för din getfarm. Informationssystemet bör ge dig information om hur produktionen går samt underlag för de åtgärder som behöver göras  för att säkra din finansiella ställning, ekonomiska utveckling, resultatutveckling och eventuell skuldåterbetalning. Ett finansiellt informationssystem innehåller fyra väsentliga och sammanhängande komponenter: balansräkning, kassaflödesanalys, resultaträkning och gårdsräkenskaperna (dvs inkomster och utgifter för att ta hand om dina getter).

Balansräkningen visar din/gårdens tillgångar och skulder vid ett givet tillfälle. Man brukar ställa upp balansräkningen i två kolumner, där den ena  kallas tillgångar och den andra sidan kallas skulder och eget kapital. Den andra kolumnen visar alltså hur tillgångarna har finansierats. Detta betyder att de två sidorna definitionsmässigt är lika, eftersom eget kapital är det som återstår skulderna dragits från tillgångarna.

En kassaflödesanalys är en rapport som innehåller uppgifter om din verksamhets pengaflöden. Den visar inbetalningar och utbetalningar under en viss period. En kassaflödesanalys kan används för att skapa en överblick över ditt kapital (som inte sitter fast i investeringar av olika slag, det som kallas likvida medel) som strömmar in och ut ur din verksamhet.

Resultaträkning visar lönsamheten i verksamheten under en viss tidsperiod, vanligtvis ett år, och används för att analysera den ekonomiska ställningen – tillbakagång eller framgång – för verksamheten.

Gårdsräkenskaperna visar inkomster och utgifter under en viss tid, vanligtvis ett år.